Voorwaarden voor gebruik

Toepassing

Deze Algemene voorwaarden zijn van toepassing op reserveringen en overeenkomsten met betrekking tot Verlofhuis "Verzoening", staande en gelegen aan Waaldijk 79, 4214 LC Vuren. In deze Algemene voorwaarden wordt onder het begrip ‘gast’ verstaan: de persoon die met ons een overeenkomst sluit met betrekking tot verblijf in Verlofhuis "Verzoening". Deze Algemene voorwaarden zijn van toepassing ongeacht uw (voorafgaande) verwijzing naar eventuele eigen voorwaarden of naar andere algemene voorwaarden. Wij wijzen alle Algemene voorwaarden waarnaar u verwijst of die door u worden gebruikt van de hand. Van deze Algemene voorwaarden afwijkende afspraken zijn slechts geldig indien schriftelijk overeengekomen.

Reservering

Wij nemen alleen reserveringen in behandeling van personen die 18 jaar of ouder zijn. Reserveringen door personen jonger dan die leeftijd zijn dan ook niet geldig. Nadat u gereserveerd heeft, ontvangt u van ons binnen 5 dagen een bevestiging. Wij verzoeken u deze documenten op juistheid te controleren en eventuele onjuistheden onmiddellijk aan ons mede te delen. Indien u binnen 10 dagen na het verrichten van de reservering geen ontvangstbevestiging van ons heeft gehad, verzoeken wij u om direct contact met ons op te nemen, bij gebreke waarvan geen beroep op de reservering kan worden gedaan. Tussen u en ons komt een overeenkomst tot stand op het moment dat wij de reservering aan u hebben bevestigd. De overeenkomst betreft het gebruik van Verlofhuis "Verzoening" voor recreatief gebruik, dat naar zijn aard van korte duur is.

Overige voorwaarden

De huurder krijgt beschikking over sleutels van Verlofhuis "Verzoening". De sleutels worden in bruikleen aan de gast ter beschikking gesteld. De sleutel blijft eigendom van fam. De Nijs. Bij verlies, diefstal of enige andere wijze van verloren gaan van de sleutel moet worden vermeld. Er mogen geen sleutels bijgemaakt worden. Goederen die worden aangetroffen na uw vertrek, bewaren we een redelijke periode voor u, maar we nemen hiervoor geen enkele verantwoording. Nasturen kan alleen op uw kosten. Het gebruik van gas, water en elektra is weliswaar inclusief, maar wij verzoeken u hier spaarzaam mee om te gaan. Onder- of doorverhuur is nadrukkelijk verboden. Verblijf van meer personen in de woning dan op de reservering overeengekomen, c.q. dan het voor de woning geldende maximum van 6 personen is nadrukkelijk niet toegestaan zonder onze toestemming, tenzij anders schriftelijk overeengekomen. Het verplaatsen van kasten en bedden, evenals geluid- of televisieapparatuur of het mee naar buiten nemen van enig deel van de binnen inventaris -behalve natuurlijk serviesgoed, glazen en bestek voor uw maaltijd buiten- is alleen na overleg toegestaan.

Annulering

Annulering of vroegtijdig vertrek dient terstond telefonisch te worden doorgegeven.

Aansprakelijkheid/ klachten/ schade

De gasten en overige gebruikers zijn in de betreffende verblijfsperiode in het huis volledig aansprakelijk voor alle schade die is ontstaan aan het huis, de inventaris en alle zaken die tot het object behoren, tenzij gasten en overige gebruikers aannemelijk kunnen maken dat de schade aan hen niet kan worden toegerekend. Wij raden u dan ook aan bij aankomst het huis en de inventaris goed te inspecteren op gebreken en tekortkomingen. Indien u schade of gebreken constateert, meld u dit dan direct bij ons. Wij aanvaarden geen aansprakelijkheid voor diefstal, verlies of schade van of aan zaken dan wel personen, van welke aard ook, tijdens of tengenvolge van het verblijf in de woning. Wij aanvaarden geen aansprakelijkheid voor bouwactiviteiten aan de toegangs- en hoofdwegen e.d. in de omgeving van het huis. Wij aanvaarden geen aansprakelijkheid bij het uitvallen of buiten werking stellen van technische apparatuur, nutsvoorzieningen, het niet of deels niet functioneren van internet. De kosten van normaal onderhoud en herstel van gebreken zijn voor onze rekening. Indien zich gebreken voordoen, dient de gast ons hiervan direct in kennis te stellen en onze instructies zoveel mogelijk op te volgen. Eventueel gast huurder in dit verband gemaakte kosten zullen door ons tegen overlegging van gespecificeerde rekeningen aan de gast worden terugbetaald. Het huis beschikt over een (draadloze) internetaansluiting waar de gasten gebruik van kan maken, geldt het volgende: het is ten strengste verboden illegaal van internet te down-/ uploaden of te streamen, of andere illigale websites te bezoeken. De gasten zijn zelf verantwoordelijk en aansprakelijk voor het eigen internetgebruik en indien er boetes worden opgelegd, worden deze aan de gasten doorberekend. De persoonsgegevens van gasten/overtreders worden op verzoek van autoriteiten/auteursrechthebbende(n) kenbaar gemaakt. Alle te maken kosten verband houdende met een dergelijke inbreuk zullen op de gasten worden verhaald. De gast is aansprakelijk, zonder gerechtelijke tussenkomst, voor alle boetes, kosten, schade bij het niet nakomen van de aanwijzingen rondom afvalscheiding.

Toepasselijk recht

Op al deze voorwaarden en op bepalingen uit de overeenkomst/huisregels als ook eventuele geschillen hieruit voortvloeiend, is uitsluitend het Nederlandse recht van toepassing.